По дело 6940 / 2021

РЕШЕНИЕ

7416

София, 25.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение , в съдебно заседание на осми юни две хиляди и двадесет и втора година в състав:

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА БОРИСОВА
АГЛИКА АДАМОВА
     
при секретар Ирена Кръстева и с участието
на прокурора Момчил Таралански изслуша докладваното
от съдията Светлана Борисова  
по административно дело6940 / 2021 г.
 

Производството е по чл. 208 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

Образувано е по касационна жалба от ОД на МВР - Добрич против решение № 40 от 16.04.2021 г., постановено по адм. дело № 168/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово, в осъдителната му част.

Излага доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон. Оспорва извода на съда, че Василев е бил задържан за 24 часа в Първо РУ на МВР - Добрич, поради което съдът е завишил размера на обезщетението. По втория предявен иск се твърди, че вредите не са доказани. Прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Касационна жалба срещу решението в отхвърлителната му част е подадена от Т. Василев. Излага подробни доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила в обжалваната му част. Иска се в тази част да бъде отменено и да бъдат уважени претенциите изцяло. Претендира се адвокатско възнаграждение и се прави възражение за прекомерност на възнаграждението на ответната страна.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбите. Обжалваният съдебен акт е правилен, по отношение на който не са налице релевираните касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3, предл. 1-3 АПК. Обосновано и в съответствие със събраните по делото доказателства административният съд е приел, че исковата претенция на втория касатор Т. Василев за обезщетяване на неимуществени вреди е частично основателна. В конкретния случай е отменена заповедта за задържане на Василев с рег. № 712/17.12.2017 г. в сградата на Първо РУ при ОД на МВР – Добрич. Налице са и доказателства за причинени на Василев телесни повреди на същата дата след задържането му в сградата на МВР. При тези фактически установявания са обосновани изводите на първоинстанционният съд, че предявените искове са основателни, в частта за причинени на Василев неимуществени вреди от отменената заповед за задържане, така и в частта за претърпени от него болки и страдания, като психически негативни последици от нанесен му побой от служители на РУ – Добрич след задържането му в сградата на Първо РУ при ОД на МВР – Добрич на 17.12.2017 г. Не споделям доводите на процесуалния представител на втория касатор Василев, че същият следвало да бъде обезщетен с по-голяма сума в сравнение с другите граждани, които са били жертва на полицейско насилие или по отношение на които е отменена заповед за задържане. Тези доводи са в пряко противоречие с принципа на равенство пред закона.

Върховният административен съд - III отделение, в настоящия състав намира, че касационните жалби са подадени от надлежни страни в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и са процесуално допустими.

Производството пред АС – Габрово e образувано по искова молба от Т. Василев против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич, с която са предявени обективно съединени искове за присъждане на обезщетение за причинени на ищеца неимуществени вреди в размер на 50 000 лв. за всяка претенция. Първата претенция е за вреди, причинени от незаконно задържане на ищеца в РУ – Добрич, съгласно Заповед за задържане, впоследствие отменена като незаконосъобразна. Вредите са за периода от задържането на 17.12.2017 г. до подаване на исковата молба. Втората е за претърпени болки и страдания, както и психически негативни последици от нанесен му побой от служители на РУ – Добрич при това задържане, като вредите се претендират за периода от задържането – 17.12.2017 г. до подаването на исковата молба. Претендира се и лихва върху всяка от двете главници, считано от 23.10.2019 г., когато с Решение на ВАС е отменена заповедта за задържане на ищеца като незаконосъобразна.

С обжалваното решение Административният съд е осъдил Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Т. Василев обезщетение за причинени му неимуществени вреди в размер на 1000 лв. за незаконно задържане в РУ на ОД на МВР – Добрич по Заповед за задържане на лице с рег. № 712 от 17.12.2017 г., издадена от полицейски орган при Първо РУ гр. Добрич, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, както и сумата от 2000 лв. за претърпени болки и страдания в резултат на телесни увреждания на 17.12.2017 г. в сградата на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, ведно със законната лихва за всяка от сумите, считано от 23.10.2019 г., до окончателното им изплащане на ищеца.

С решение № 67/27.01.2022 г. по делото са отхвърлени предявените искове в останалата им част.

Съдът е изложил мотиви, че са налице всички елементи от фактическия състав по отношение на претендираните неимуществени вреди, представляващи фактически болки и страдания и негативни психически изживявания, причинени от задържането, съгласно издадената и отменена Заповед за задържане. Приел е, че неимуществени вреди са причинени и от нанесения побой при задържането на Т. Василев. Причинените множество травми са били свързани с изтърпяване на болки и психически страдания, чувство за безпомощност и страх за живота и здравето, унижение на човешкото достойнство и срам от изтърпяното физическо посегателство, когато то е станало достояние на други лица.

Решението е правилно в осъдителната му част. Съдът подробно е изяснил фактите по делото и ги е подвел под приложимия закон. Задълбочено са обсъдени всички събрани по делото доказателства.

От фактическа страна по делото е установено, че по време на празненството на 16 срещу 17.12.2017 г. в заведение в гр. Добрич ищецът е бил водещ и организатор на мероприятието. След станало сбиване между гостите в заведението, пристигнал полицейски екип, а след това и още две патрулни коли. По-късно ищецът се отправил към друго заведение, където също имал уговорено участие като дисководещ. Около 02.00 – 03.00 ч. ищецът бил пред сградата на Първо РУ – Добрич, където отишъл да се види със свой приятел, който бил в сградата по това време за да даде показания във връзка с инцидента в ресторанта. Докато Василев бил навън с приятели, от РУ излезли трима полицейски служители, като единият от тях бил цивилен-инспектор М. Михалев. Той се запътил към ищеца и го попитал дали идва да дава показания, на което последният отвърнал, че желае да знае с кого разговаря, че не е участвал в сбиването и нямал отношение към него, като посочил и причината, поради която се намирал в близост до сградата на полицията – да види приятеля си. Било му разпоредено да влезе да даде показания, като бил заплашен, че в противен случай ще му постави белезници. Последвала употреба на физическа сила без причина от страна на полицейските служители в следствие на която Василев бил приведен в сградата на РУ. Там му бил нанесен побой, вследствие на който Василев изгубил съзнание. Свестил се след известно време в стая в сградата на полицията, проснат на един диван, с белезници на гърба и двама полицаи до него, от чийто разговор разбрал, че са го влачили по стълбите. След като установили, че е вече в съзнание, Михалев разпоредил на колегата си да излезе и започнал да обижда Василев, извадил бяла бухалка от бюрото си с топка на дръжката и започнал да го удря по левия крак и седалищните части. Когато в стаята влязъл началникът на криминална полиция Богданов и като видял в какво състояние бил ищецът, наредил да бъде откаран в болница. С патрулен екип Василев бил откаран в лечебното заведение, където му била направена снимка, кардиограма и той поискал да му направят кръвно изследване за алкохол и наркотици, резултатите от което се оказали отрицателни.

На 17.12.2017 г. полицейски орган при ОД на МВР – Добрич е издал Заповед за задържане на ищеца за 24 часа на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, в която като фактически мотиви е отразено, че Василев „съзнателно пречи за изпълнение на полицейски действия“. С Решение № 14191 от 23.10.2019 г. на първо отделение на ВАС Заповедта е отменена като незаконосъобразна. Според мотивите от съдебния акт не са представени доказателства, че Василев е имал намерение да укрие или да попречи на дейността на полицейските органи, поради което не се установяват целите и смисъла на издадената заповед и наложената с нея ПАМ. Лицето е могло да даде сведения по образуваното ДП при провеждане на процесуално-следствените действия, реализирани от разследващите органи по реда на НПК, без да се налага изобщо да бъде задържано.

Обосновани са изводите на административния съд, че незаконосъобразното задържане на ищеца в РУ – Добрич му е причинило негативни психически преживявания, страх, а впоследствие – срам и неудобство, поради това че близките и приятелите му са разбрали за това задържане. То е продължило 24 часа и не е било мотивирано от поведението на Василев освен изтърпяната физическа болка, установява се, че пострадалият продължително време след това е имал и негативни психически изживявания, чувствал се е депресиран и потиснат, за преодоляването им е ползвал и помощта от специалист. След подробен анализ на свидетелските показания, съдът правилно е приел, че ищецът е изпитал не само физическа болка от нанесения в ареста побой, но и продължително време след това е имал и негативни психически изживявания, чувствал се е депресиран и потиснат, за преодоляването им е ползвал и помощта от специалист.

По отношение на неимуществените вреди от задържането, правилно съдът е приел, че ищецът по никакъв начин не е предизвикал органите на реда и необяснимо за всички е бил задържан за 24 часа в ареста. Видно и от мотивите на отменителното решение на ВАС, самата заповед не съдържа обосновка и мотиви, които да дадат отговор на този въпрос. С оглед на това законосъобразен е изводът на съда, че престоят в ареста за период от 24 часа без основание е бил силно травмиращ за ищеца и за неговите близки и познати. За това са допринесли както условията в самия арест, така и чувството за несправедливо наложено наказание. Те са предизвикали физически страдания и психически дисконфорт за ищеца, така и са накърнили доброто му име и авторитет след близки и познати. Тези факти правилно са преценени от съда, който е определил обезщетение за незаконосъобразното задържане в размер на 1000 лв., а в останалата част на тази претенция е отхвърлил иска.

По претенцията за обезщетение за неимуществени вреди от нанесения побой в ареста от служители на ответника, съдът се е позовал на приложена епикриза, издадена от МБАЛ „Света Ана – Варна“ АД, клиника по неврохирургия, според която в периода от 17.12.2017 г. – 21.12.2017 г. ищецът е постъпил за лечение на [заличен текст]. Обективното му състояние включва описание на [заличен текст]. Анамнезата е снета по данни на болния, според които уврежданията са в резултат на нанесен му побой на 17.12.2017 г. сутринта. По време на прегледа той се е оплакал от световъртеж, главоболие, повърнал е еднократно.

Същите данни се установяват от приложено Медицинско удостоверение № 1276 от 2017 г. на началник отделение „Съдебна медицина“ при същото лечебно заведение е описано подробно обективното състояние на ищеца към 17.12.2017 г., които описание говори за причинени множество, макар и не особено тежки травми по тялото и главата на ищеца. Направеното от съдебния лекар заключение е също за претърпяно [заличен текст]. Тези травми са резултат на действието на предмети с подчертан ръб и взаимно успоредни действащи повърхности, каквито могат да са повърхностите на белезници. Останалите увреждания са резултат на удари с или върху твърди тъпи предмети, биха могли да бъдат получени по указаните време и начин. Всички увреждания обуславят временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Посочените медицински показания се потвърждават от показанията на разпитаните свидетели, които съдът подробно е обсъдил. Свидетелите са видели следите от нанесените удари по тялото на ищеца още при излизането му от ареста. В съответствие с тези данни са изводите на съда за наличието на основания за присъждане на обезщетение и за вредите, причинени от действията на служителите на ответника по време на задържането в ареста на Василев. Те са изпълнявали дейност по охрана на задържаните, която по характер е административна дейност, и следва да носят отговорност за незаконосъобразните действия, станали причина за болките и страданията на задържаното лице.

Касационната инстанция намира, че предвид причинените множество увреждания на Василев, определеният размер на обезщетението по тази претенция е занижен. Като общ размер на ищеца следва да се присъди сумата от 5000 лв. Поради това, че административният съд е присъдил с решението си 2000 лв., решението в отхвърлителната му част по този иск следва да бъде отменено за размера от 2000 лв. до 5000 лв. и спорът да бъде решен по същество с присъждане на допълнително на 3000 лв. В останалата част решението е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Претендираните от касационния жалбоподател Т. Василев разноски следва да се уважат за сумата от 677 лв., съразмерно на уважената част от иска и платената държавна такса.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, трето отделение,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 67/27.01.2022 г. по адм. дело № 168/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово, в частта, с която е отхвърлен предявения иск за присъждане на обезщетение за причинени на ищеца неимуществени вреди за размера от 2000 лв. до 5000 лв. за претърпени болки и страдания, както и психически негативни последици от нанесен му побой от служители на РУ – Добрич при задържането му на 17.12.2017 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Т. Василев още 3000 лв. /три хиляди лева/, като обезщетение за причинените му неимуществени вреди от нанесен побой от служители на РУ – Добрич при задържането му на 17.12.2017 г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/27.01.2022 г. по адм. дело № 168/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово в останалата му част.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 16.04.2021 г., постановено по адм. дело № 168/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово.

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Т. Василев сумата от 677лв. разноски по делото, съразмерно на уважената част от иска и платената държавна такса.

Решението е окончателно.

 

 

     
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЖАНЕТА ПЕТРОВА
 
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ СВЕТЛАНА БОРИСОВА

/п/ АГЛИКА АДАМОВА