По дело 6003 / 2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6535

София, 30.06.2022 г.

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА
при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от съдията МАРИЯ НИКОЛОВА
по административно дело6003 / 2022 г.

Производството по реда на чл. 254, ал. 2 във връзка с чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по частна жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД срещу Разпореждане № 1735/09.06.2022 г. на Административен съд (АС) – Хасково постановено по адм. дело № 500/2022 г.

С обжалваното разпореждане е отхвърлено искането на „Евролаб 2011“ ЕООД за прекратяване на действията на служители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършвани на Гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево, изразяващи се в физическото отделяне на представителни извадки от въвеждани в Съюза стоки, от които да бъдат взети проби.

Частният жалбоподател счита, че обжалваното разпореждане е неправилно, като не е съобразено нито със събраните по делото доказателства, нито със законовите разпоредби. Сочи, че изводите на съда относно приложението на чл. 35 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625“ са правилни, но не засягат предмета на делото, тъй като дружеството не е твърдяло, че участва във взимането на проби. Излага в хронологичен ред действията, които се предприемат при влизането на територията на Република България на камион, превозващ стоки, които попадат в приложното поле на Регламент (EС) 2017/625. Твърди, че дружеството е оператор по смисъла на чл. 3, § 29 от Регламент (EС) 2017/625 и че предоставянето на достъп до стоките е изцяло в компетенцията и в задълженията на операторите, а не в тези на служителите осъществяващи официален контрол – служителите на БАБХ. Физическото отделяне на представителна извадка от стоката, от която да бъдат взети проби, е неразделна част от дейността по чл. 15, § 1, буква „в“ от Регламент (EС) 2017/625. Твърди и излага подробни съображения, че чрез действията си, които не се основават нито на административен, нито на нормативен акт, изпълнителният директор на БАБХ е монополизирал дейността по предоставяне на товара пред самия него. За основателността на искането се позовава на Констативен протокол от 22.05.2022 г. на г-жа В. Дервенкова, помощник – нотариус по заместване, при нотариус В. Василева, който е заведен с рег. № 1913, том 1, Акт № 67, както и на Констативен протокол рег. № 272000-13755/07.06.2022 г. съставен от служители на ОД на МВР – Хасково. Сочи, че тези протоколи доказват действията на служителите на БАБХ. Моли обжалваното разпореждане да се отмени. Претендира разноски. Частният жалбоподател се представлява от адв. Велинов.

Ответникът по частната жалба – Българска агенция по безопасност на храните не изразява становище по жалбата.

Върховният административен съд, състав на пето отделение, намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 254, ал. 1 АПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

За да отхвърли искането на „Евролаб 2011“ ЕООД за прекратяване на действията на служители на БАБХ извършвани на ГКПП Капитан Андреево, изразяващи се в физическото отделяне на представителни извадки от въвеждани в Съюза стоки, от които да бъдат взети проби, решаващият съд, след като е извършил проверка чрез органите на полицията по реда на чл. 252, ал. 3 АПК затова дали се извършват действията, от чие име и на какво основание - Констативен протокол рег. № 272000-13755/07.06.2022 г. и приложените към него документи, е приел, че физическото отделяне на представителна извадка от стоките, от която да бъдат взети проби, извършвана от служители на БАБХ, отговорни за официалния контрол на БАБХ считано от 20.05.2022 г., не е в противоречие с чл. 15, § 1, б. „в“ и чл. 3, § 29 от Регламент (EС) 2017/625, поради което действията се осъществяват въз основа на законова регламентация.

Обжалваното разпореждане е правилно по следните съображения.

По дефиницията на чл. 250 АПК фактическо действие представлява такова действие, което не се основава на административен акт или на закона. В случая изводите на решаващия съд, че действията на служители на БАБХ се основават на закона, поради което искането за защита по чл. 250 АПК е неоснователно, са правилни. Законът за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) и Регламент (EС) 2017/625 уреждат извършването на официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига. Законът за управление на агрохранителната верига не съдържа легално определение на понятието „оператор“. В Регламент (EС) 2017/625, в чл. 3, § 29, е предвидено, че „оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, носител на едно или повече от задълженията, предвидени в правилата, посочени в член 1, параграф 2. Частният жалбоподател твърди, че е оператор по смисъла на цитирания регламент и че има сключени договори с десетки вносители (което му придава качеството на оператор и лице отговорно за пратката), но в тази връзка не представя доказателства. Представя доказателства за сключен договор за наем с БАБХ, като по отношение действителността на същия е налице спор между страните. В приложените към Констативен протокол рег. № 272000-13755/07.06.2022 г. „Единен здравен документ за въвеждане (CHED)“ е посочено, че лице отговорно за пратката е „Евролаб 2011“ ЕООД. Поради това ако се приеме, че между страните не се спори, че „Евролаб 2011“ ЕООД е оператор, то дружеството като лице отговорно за пратката има задълженията посочени в чл. 15 от Регламент (EС) 2017/625, вкл. има задължението да предостави на служителите на компетентните органи достъп до животните и стоките под техен контрол – чл. 15, § 1, буква „в“. Има и задълженията посочени в чл. 47, чл. 56 от същия регламент. Противно на изложеното в частната жалба, в регламента не е предвидено, че операторите извършват физическото отделяне на представителни извадки от въвеждани в Съюза стоки, от които да бъдат взети проби, което се твърди, че е отнето като право на оператора и поради това се търси защитата по реда на чл. 250 АПК. Задължението на операторите е да предоставят достъп до стоките, които се въвеждат в съюза. В случая видно от представените по делото доказателства - Констативен протокол рег. № 272000-13755/07.06.2022 г., служители на „Евролаб 2011“ ЕООД присъстват при извършването на проверките от служителите на БАБХ, т. е. до стоките е осигурен достъп и е осигурено присъствието на оператора. В тази връзка съображенията на решаващият съд относно правата на операторите по чл. 35 от Регламент (EС) 2017/625 не са неотносими към спора, доколкото те са свързани с права на оператора при осъществявания официален контрол. Вземането на пробите е задължение и правомощие на служителите на БАБХ, в качеството му на контролен орган. Правилно съдът е посочил, че физическото отделяне на представителни извадки от въвеждани стоки, от които да бъдат взети проби се извършва от служители на БАБХ и не е в противоречие с чл. 15, § 1, буква „в“ от Регламент (EС) 2017/625. Вземането на пробите се основава на предвиденото в Регламент (EС) 2017/625 и в ЗУАХВ.

По изложените съображения оспореното разпореждане съответства на закона и следва да бъде оставено в сила.

Ответникът не претендира разноски, поради което такива не му се присъждат.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, изр. първо, предл. 1 във вр. с чл. 236 АПК, Върховният административен съд, пето отделение


ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1735/09.06.2022 г. на Административен съд – Хасково постановено по адм. дело № 500/2022 г.

Определението е окончателно.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

/п/ МАРИЯ НИКОЛОВА